شما می‌توانید به عنوان هنرمند، مجموعه‌دار یا هنردوست در هنریژه ثبت نام کنید. با انتخاب بخش مورد نظر، می توانید مراحل عضویت را طی کنید.

عضویت به عنوان هنرمند

درون هنر عشق نهفته است و این عشق را هنرمند می آفریند.

عضویت به عنوان مجموعه دار

دارایی مجموعه داران هنری بسیار ارزشمند است چرا که این مجموعه ها از میان آثار هنری گلچین شده اند و نیز بسیاری از آثار خاص و نایاب را میتوان در میان مجموعه شان یافت.

عضویت به عنوان خریدار

دوستداران هنر سرمایه ی جامعه ی هنری اند چرا که بدون آن ها دنیای هنر کامل نیست.

فهرست